Voor 15.00u besteld, volgende dag in huis (ma-vr) & gratis verzending (NL). BE & DE: €3,99 of gratis verzending >€50,-.

Algemene voorwaarden

Impressum:

Klipoorbellen.com 

Dit impressum geldt voor alle aanbiedingen onder het domein www.klipoorbellen.com inclusief alle subdomeinen (subpagina's) en alle social media kanalen gekoppeld aan deze webshop: 
Facebook: www.Facebook.com/klipoorbellen_com
Instagram: www.Instagram.com/klipoorbellen_com
LinkedIn: www.LinkedIn.com/company/klipoorbellennl
TikTok: www.TikTok.com/@klipoorbellen_com
Pinterest: www.Pinterest.com/klipoorbellen_com
Youtube: @klipoorbellen.nl-oorbellen1761

Retour-/ postadres Nederland - Registratieadres bedrijf - (let op, geen bezoekadres):

Klipoorbellen.com
Slufterplantsoen 145
1316 KV Almere 
Nederland

Retour-/postadres Duitsland - let op: enkel te gebruiken voor retouren Duitse klanten, geen bezoekadres:

Klipoorbellen.com
Krummenackerstrasse 17
73733 Esslingen am Neckar
Duitsland

 

E-mailadres klantenservice: contact@klipoorbellen.com

Telefoon: +31 (0)6 40 72 24 60 (Voor klantenservice graag mailen naar bovenstaand adres)

 

Eigenaar/ directeur/ vertegenwoordiger/ verantwoordelijke content webshop: Britt van Gils 

Handelsnaam: Soulshaking Corporation

Rechtsvorm: Eenmanszaak

Doel onderneming: online handel oorbellen

KvK-nummer: 75972336

Btw-identificatienummer: NL003028050B64

Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/odr

We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.


Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van Klipoorbellen.com

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Klipoorbellen.com;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Klipoorbellen.com ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 

 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Klipoorbellen.com georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Klipoorbellen.com.

 

Artikel 2 - Identiteit van Klipoorbellen.com

Klipoorbellen.com

Slufterplantsoen 145, 1316 KV Almere, Nederland

E-mailadres: contact@klipoorbellen.com

Handelsnaam: Soulshaking Corporations

KvK-nummer: 75972336

Btw-identificatienummer: NL003028050B64

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Klipoorbellen.com en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Klipoorbellen.com zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. Klipoorbellen.com is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afwijkingen, kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de afbeeldingen en het aanbod binden Klipoorbellen.com niet.

 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Klipoorbellen.com kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

 5. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;

  • de eventuele kosten van verzending;

  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Klipoorbellen.com de prijs garandeert;

  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

  • de gedragscodes waaraan Klipoorbellen.com zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

  • beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Klipoorbellen.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, middels de orderbevestiging. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Klipoorbellen.com is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Klipoorbellen.com passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Klipoorbellen.com daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. Klipoorbellen.com kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Klipoorbellen.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. Klipoorbellen.com zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het e-mailadres van Klipoorbellen.com waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Klipoorbellen.com deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Klipoorbellen.com bekendgemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Klipoorbellen.com retourneren, conform de door Klipoorbellen.com verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hiervoor omschreven.

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Klipoorbellen.com. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Klipoorbellen.com heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de consument.

 2. Indien de consument een bedrag voor het product betaald heeft, zal Klipoorbellen.com dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Klipoorbellen.com of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Klipoorbellen.com niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Klipoorbellen.com kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Klipoorbellen.com dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a. die door Klipoorbellen.com tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Klipoorbellen.com geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Prijsveranderingen in het aanbod zijn mogelijk. Wanneer na het plaatsen van de bestelling de prijs van het product verandert, heb je geen recht op teruggave van het prijsverschil. Wanneer bijvoorbeeld het product in de sale komt, nadat je reeds je bestelling hebt geplaatst, zal het verschil in prijs niet worden vergoed.

 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Klipoorbellen.com niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. Klipoorbellen.com staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Klipoorbellen.com schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 3. Klipoorbellen.com is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 4. De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld (o.a. het in product in aanraking laten komen met water) of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Klipoorbellen.com en/of op de verpakking behandeld zijn;

 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Klipoorbellen.com zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Klipoorbellen.com het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Klipoorbellen.com zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. 

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Klipoorbellen.com tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Klipoorbellen.com bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Betaling

 1. De betaling zal geschieden via de aangeboden betaalmethodes van de webshop. 

 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. 

 3. Wanneer is gekozen voor een afterpay methode zal de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. 

 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Klipoorbellen.com te melden.

 5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Klipoorbellen.com is gewezen op de te late betaling en Klipoorbellen.com de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Klipoorbellen.com gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Klipoorbellen.com kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 6. In geval van wanbetaling van de consument heeft Klipoorbellen.com behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. Klipoorbellen.com beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Klipoorbellen.com, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij Klipoorbellen.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Klipoorbellen.com binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Klipoorbellen.com.

 6. Een klacht schort de verplichtingen van Klipoorbellen.com niet op, tenzij Klipoorbellen.com schriftelijk anders aangeeft.

 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Klipoorbellen.com, zal Klipoorbellen.com naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Klipoorbellen.com en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aansprakelijkheid:

Klipoorbellen.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt kan worden door slecht functioneren of onoordeelkundig gebruik van de producten welke zijn verkocht op www.klipoorbellen.com of door het bedrijf Klipoorbellen.com, in welke vorm dan ook (fysiek, materieel of immaterieel), en / of het ongedaan maken van materialen of accessoires. Producten buiten het bereik van kinderen houden. 

 

Ondanks dat de website met grote zorg is gemaakt, sluit Klipoorbellen.com echter de mogelijkheid van een eventuele fout of onvolledigheid niet uit. Klipoorbellen.com aanvaardt voor de gevolgen van een eventuele fout of onvolledigheid in de informatie op de website www.klipoorbellen.com dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Ook kan Klipoorbellen.com niet verantwoordelijk worden gesteld voor typ- of drukfouten die een mogelijk foutieve verkoopprijs communiceren, uiteraard doen wij ons uiterste best deze fout of onvolledigheid zo snel mogelijk te herstellen. 

 

De daadwerkelijke kleur en/of structuur en/of afmetingen van de producten van Klipoorbellen.com kunnen afwijken of niet een perfecte kopie zijn van de kleuren en/of structuren en/of afmetingen welke op de site te zien zijn of worden omschreven. Klipoorbellen.com aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording voor kleur- en/of structuurvariaties en/of variaties in afmeting als gevolg van de kwaliteit van de computerschermen en/of de materialen en/of verschillen in het productieproces.

 

2. Overmacht

Klipoorbellen.com behoudt, ondanks alle andere gevestigde wettelijke rechten, het recht om uw bestelling te annuleren of de koopovereenkomst te annuleren zonder juridische tussenkomst en naar eigen keuze, in geval van overmacht, door de klant hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Onder deze overmacht vallen, maar niet gelimiteerd tot: ​alle handelingen, gebeurtenissen, nalatigheden of ongevallen waarover redelijkerwijs geen controle kan worden verkregen door Klipoorbellen.com. In het geval van overmacht heeft de klant heeft geen recht op schadevergoeding, op wat voor manier dan ook, tenzij dit gezien de omstandigheden naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

 

 • Aan
  Klipoorbellen.com
  Slufterplantsoen 145
  1316KV Almere 
  Nederland

 • contact@klipoorbellen.com

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :

 

  

 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

— Naam/Namen consument(en) 

 

 

 

 

— Adres consument(en) :

 

 

 

 

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

 

 

 

— Handtekening van consument(en)

 

 

 

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.